Contributie-ondersteuning

Als vereniging willen we invulling geven aan het motto “Met elkaar en Voor elkaar” en aansluiten bij onze missie en visie waarbij we streven naar een vereniging waarbij het lidmaatschap van onze club je leven lang mee kan.

Jaarlijks komt het voor dat er leden zijn die door omstandigheden in een situatie belanden dat ze de verplichtingen naar de vereniging toe niet kunnen nakomen of in een situatie belanden dat ze geen gebruik kunnen maken van, of kunnen bijdragen aan het verenigingsleven terwijl ze niet de intentie hebben om hun lidmaatschap op te zeggen.

Bij ATTC en in Alphen aan den Rijn hebben we daar twee oplossingen voor:

Jeugd Deelname Fonds

In Alphen aan den Rijn hebben we voor kinderen (4 tot 18 jaar) het Jeugd Deelname Fonds. Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen. Maar in veel gezinnen is door allerlei omstandigheden te weinig geld beschikbaar om dit mogelijk te maken. Daarom zorgen zij ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die dit willen lid kunnen worden van een club, vereniging of cultuurinstelling.

Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Ben je benieuwd of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Vraag jouw intermediair dan een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen.

Solidariteitsfonds ATTC

Voor seniorleden of jeugdleden die geen beroep kunnen doen op het Jeugd Deelname Fonds hebben we het solidariteitsfonds bij ATTC zelf.

In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd, op grond van de statuten volgens artikel 9 lid 2, ontheffing te verlenen van de verplichting tot het geheel of gedeeltelijk betalen van de contributie. Dit vergt dan natuurlijk wel een beoordeling van de situatie en hierin beslist het bestuur.

Een beoordeling is echter moeilijk wanneer dergelijke situaties veelal pas aan het licht komen als het betalingstermijn van de contributie ruim is overschreden en er een traject van aanmaningen is gestart. Ook komt het voor dat leden door bijvoorbeeld blessures o.d. al eerder de conclusie hebben getrokken om het lidmaatschap te beëindigen terwijl ze niet weten van de mogelijkheid om eventueel een regeling te treffen. In al deze gevallen is het achteraf lastig een positieve oplossing te bieden om het lidmaatschap te behouden

Daarom willen we als bestuur onze leden wijzen op de mogelijkheden tot het geven van ondersteuning. Deze willen we bovendien op voorhand kenbaar maken door jaarlijks een post in onze begroting hiervoor op te nemen. De aanspraken op deze solidariteitsvoorziening willen we graag bij de jaarcijfers kwantitatief zichtbaar maken op de exploitatie zodat door instemming op de ALV de leden hun loyaliteit en solidariteit kunnen laten blijken en waarmee ze leden die in problemen zitten ondersteunen om lid te kunnen blijven.

Ieder lid die in genoemde omstandigheden geraakt kan dan een beroep doen op deze ondersteuning maar moet hiervoor dan wel zelf de verantwoording nemen en een gemotiveerd verzoek doen aan het bestuur. Het niet betalen van de contributie wordt niet aangemerkt als het doen van een verzoek. Een verzoek zal natuurlijk strikt vertrouwelijk worden behandeld. Over de toekenning besluit het bestuur.

Op deze manier willen we graag als vereniging meer betrokkenheid tonen en solidair zijn met de leden die in problematische situaties terecht komen met als doel het lidmaatschap te behouden.

Hiermee menen we dan ook met recht te kunnen zeggen dat we streven naar een vereniging waarbij het lidmaatschap van onze club je leven lang mee kan.

Reageren is niet mogelijk