BHK Header 50j jubileum
44e jaargang-nr 1
Redactie
Beste reader,
2020-2021_20201222082721492
zonder dat ene kleine onzichtbare dingetje.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 januari
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

Het was me het jaartje wel

Elke tafeltennisvereniging staat het hele jaar voor allerlei uitdagingen, maar het jaar 2020 was er een van de buitencategorie!
René
We mogen als club dan ook blij zijn dat er een flink aantal mensen zijn die met veel plezier, inzet en flexibiliteit hun steentje bijdragen. Mede daardoor zijn we in staat geweest om, met de nodige beperkingen en aanpassingen, toch een flink aantal activiteiten te organiseren en daarmee de binding met de leden zoveel als mogelijk in stand te houden.
Bij deze wil ik dan ook iedereen heel erg bedanken voor hun enorme inzet en flexibiliteit. Het was fantastisch en hartverwarmend! De vrijwilligers zijn inmiddels op passende wijze persoonlijk bedankt.
Daarnaast zijn we ook zeer trots op onze sponsoren die ons door dik en dun zijn blijven steunen. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Heel veel dank daarvoor!
Bye 2020 Hello 2021 (Van de voorzitter)

Wat staat ons te wachten in 2021

Met de steun van onze vrijwilligers en sponsoren gaan we straks gezamenlijk weer enthousiast de handen uit de mouwen steken en ATTC EVO Repro weer nieuw leven inblazen!
We gaan dan verder met waar we nu noodgedwongen mee hebben moeten stoppen: verder bouwen aan de mooiste en gezelligste tafeltennisvereniging van Nederland!

Als bestuur zijn we trouwens heel blij dat we het nieuwe jaar kunnen beginnen met een bestuurslid Tafeltenniszaken. Voor meer info, zie verderop in deze nieuwsbrief.
Ook kan ik melden dat we iemand gevonden hebben die de ledenadministratie van ATTC EVO Repro gaat verzorgen. Lily Schrama, de moeder van Jurre, heeft aangegeven dat ze veel zin heeft om dit op te pakken. Lily zal zich in de volgende Backhandkoerier aan jullie voorstellen.

Maar het is nu eerst van het grootste belang dat we gezamenlijk het virus eronder krijgen. Gelukkig zijn de berichten voor het nieuwe jaar hoopvol. Het eerste vaccin is intussen goedgekeurd en de tweede staat voor begin januari op de planning. Laten we ons daar aan vasthouden.

Ik wens jullie allen een gezond, gelukkig en sportief 2021.
René Honig
Van het bestuur

VRIJWILLIGERS EN VACATURES

Sinds een paar weken staat er een nieuwe categorie op onze website:
zie Vrijwilligers en vacatures.
Wij vragen speciale aandacht voor de vacature van het bestuurslid leden! Zie onderstaand:

Ben jij geïnteresseerd in al onze leden en wil jij weten waarom ze lid worden, lid blijven en hoe het met ze gaat?

Dan wil jij misschien wel Bestuurslid Leden worden. ATTC EVO Repro heeft een Ledencommissie en dat zie je niet vaak bij sportverenigingen, zie voor een toelichting hier.
Wat hoort bij deze functie:
 • Je bent lid van het verenigingsbestuur en draagt bij aan het totale beleid en specifiek aan het beleid en de uitvoering van de taken van de Ledencommissie. Als bestuurslid representeer je de club waar nodig.
 • Je bent voorzitter van de Ledencommissie, zit vergaderingen voor en zorgt voor verslaglegging en terugkoppeling naar het bestuur. Onder de ledencommissie valt ledenwerving, ledenbehoud, ledenadministratie en de activiteitencommissie.
 • Je werkt voorstellen uit voor ledenwerving en -behoud.
 • Je begeleidt en motiveert de leden van de commissie. Voor het aanvullen/zoeken van nieuwe commissieleden kun je terugvallen op je medebestuurders.
Is je interesse gewekt? Bestuurswerk is teamwerk, samen met de andere bestuursleden maak je het beleid en zorg je voor de uitvoering. Het verenigingsbestuur vergadert gemiddeld eens per vijf weken en verder naar noodzaak/behoefte.
Vraag voor meer informatie en het functieprofiel René Honig (voorzitter@attc-tafeltennis.nl).
Geschatte tijd per week: max. 2-3 uur.
Plaats in de organisatie: lid van het verenigingsbestuur (algemeen bestuur); jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Competitie en contributie 2021

Het zijn momenteel met corona roerige tijden voor iedereen, (gedeeltelijke) lockdowns zorgen voor minder speelgelegenheid en afgebroken competities. ATTC EVO Repro heeft als gevolg hiervan haar leden in 2020 een korting op de contributie gegeven en overweegt dat ook voor 2021. De NTTB laat weten in ieder geval geen competitietoeslag te berekenen voordat een nieuwe volwaardige competitie van start gaat.

Bondscontributie

17 december jl. ontvingen wij een mail van de NTTB met o.a. de volgende informatie over de competitie en de contributietoeslag.
De algemene bondscontributie bijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 20,-
(2020: € 19,52).
De najaarscompetitie is formeel nog niet afgesloten en kan ook niet op heel korte termijn worden hervat. Over een eventuele hervatting is nog onvoldoende duidelijkheid. Dit heeft gevolgen voor de start van de voorjaarscompetitie.
 • Als begin 2021 de najaarscompetitie 2020 voortgezet zal worden, al dan niet in aangepaste vorm, zal hiervoor niet opnieuw competitietoeslag in rekening worden gebracht (de competitietoeslag is per competitieronde, niet per half jaar). De competitietoeslag voor 2021 bedraagt € 27,- (2020: € 26,50) per competitieronde bij de senioren en € 17,50 (2020: € 17,50) bij de jeugd.
 • Als er een nieuwe competitie start in het voorjaar 2021 wordt hiervoor wel competitietoeslag in rekening gebracht.

ATTC EVO Repro contributie

De ALV heeft de winst over 2019 bestemd als coronareserve met het doel hieruit, alsmede uit de verwachte lagere uitgaven (huur, activiteiten etc.) in 2020 een eenmalige korting ad € 35,- op de contributie te financieren. Naar verwachting hebben we (nagenoeg) geen aanspraak hoeven doen op die reserve en is de korting bijna volledig gefinancierd uit de lagere uitgaven in 2020.
Ook voor 2021 verwachten we geen normaal jaar te kunnen draaien qua uitgaven en bijvoorbeeld huurbezetting. Komend jaar zullen we als bestuur dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en een passend voorstel doen aan de ALV.
Het moment van factureren volgend jaar is op dit moment nog onzeker, omdat er nog geen zekerheid is over het hervatten van de competitie. Als ATTC EVO Repro zullen we zoveel mogelijk proberen de vaste momenten te handhaven.

Tot slot

We zullen als vereniging een reactie naar de NTTB sturen met de vraag of we uit de mail van de bond mogen afleiden dat de leden geen geld terugkrijgen voor de onafgemaakte competities c.q. geen korting krijgen op de nieuw te starten competities.

2020 in het kort!

Na een memorabel jubileumjaar begon 2020 zeer voorspoedig:
 • Hans Klaverwijden prolongeerde zijn titel als Clubkampioen bij de senioren;
 • we namen met maar liefst 19 jeugdleden en 15 senioren deel aan de Zuid-Hollandse Kampioenschappen (ZHK) in Schiedam;
 • de tweede lessenreeks Fifty+ViTT werd gestart met 12 deelnemers;
 • er werd door MJ Tafeltennis een clinic gegeven op basisschool “Het Spinnewiel”;
 • we begonnen de voorjaarscompetitie met 6 reguliere en 13 duo teams bij de senioren en in totaal 6 teams bij de jeugd, en;
 • Ying, Fabrice en Leon namen deel aan het Jeugdklassentoernooi dat op zaterdag 29 februari werd gehouden tijdens het NK Tafeltennis in Zwolle.
We zouden er een mooi seizoen van maken, en toen ……. op 13 maart ging de club op slot! De competitie werd beëindigd en toernooien en evenementen kwamen te vervallen.

Vervolgens werd er druk nagedacht over de “anderhalve meter sportsamenleving” en werd er door de trainers een trainingsprotocol voor buiten opgesteld. In juni konden we dan ook de eerste jeugdtraining in de buitenlucht organiseren.

Intussen behaalden alle 13 competitie spelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar begin juli hun spelregelbewijs.

Gelukkig mochten we, met de nodige beperkingen, op 14 juli weer gebruik maken van onze zaal:
 • door de inzet van Marco en Raymond was er voor de senioren een registratie-/reserveringssysteem;
 • Hans Verwoerd maakte een draaiboek “zaaldienst in coronatijd” en coördineerde de invulling van de zaaldienst;
 • ook het NTTB jeugdkamp ging afgelopen zomer gewoon door;
 • 31 augustus was er een aangepaste ALV met 25 leden;
 • Marc stopte per 31 augustus als Bestuurslid Leden;
 • Marcel moest door een heel vervelende blessure stoppen met spelen en training geven. Gelukkig kon Hans Klaverwijden voorlopig de training overnemen;
 • op 5 september werden de Clubkampioenschappen bij de jeugd gespeeld en prolongeerde ook Fabrice zijn titel;
 • de tweede week van september begon de najaarscompetitie;
 • tijdens deze competitie is er een pilot gestart met de NTTB App en de normale telborden werden vervangen door digitale telborden;
 • Jacqueline nam op 14 september haar OldStars trainersdiploma in ontvangst en op 19 september startte de derde lessenreeks Fifty+ViTT, en;
 • in september en oktober namen 6 jeugdleden deel aan de voorronde van de NJM. Tiado, Merit en Fabrice wisten zich te kwalificeren voor de kwartfinale in Almere!
Door het grote aantal corona besmettingen werd de najaarscompetitie op 14 oktober stilgelegd. Gelukkig mochten we nog wel blijven trainen/vrijspelen in de eigen zaal.

In de tussentijd hadden Jaap en Hans de Ru (de derde en laatste Hans in dit stukje) nog de muren van de clubruimte van een nieuw laagje muurverf voorzien en is de vloer goed schoongemaakt en zijn er drie lagen was aangebracht waardoor we er weer een tijdje tegenaan kunnen.
Maandag 14 december was het voor de tweede keer zover en moesten we de club helaas weer sluiten. Dinsdag 22 december zou MJ Tafeltennis nog langskomen om een speciaal evenement voor de jeugd te organiseren …. maar dat kon dus helaas niet doorgaan.
Het was al met al een jaar om niet snel te vergeten!

Even voorstellen


Jan Boot bestuurslid tafeltenniszaken a.i.
Jan Boot2
Voor wie mij nog niet (helemaal) kent, ik ben Jan Boot wedstrijdspeler 4e klasse-duo. Inmiddels 60 lentes jong, getrouwd met Seli en samen hebben wij twee kinderen en vier kleinkinderen.
Tot aan de crisis van 2008 had ik een architectenbureau met 10 medewerkers, nu ben ik alleen en werk ik deels voor mezelf en deels voor de gemeente Purmerend-Beemster. Door de verhuisplicht die ik opgelegd kreeg heb ik 8 jaar lang in Purmerend gewoond en getafeltennist. Drie jaar geleden, de vestigingsplicht is dan opgeheven, zijn wij terug verhuisd naar Alphen en hebben de afgelopen drie jaar besteed aan een grootschalige renovatie van ons huis. Dat is nu achter de rug en heb ik weer tijd om me in te zetten voor een goed doel/instelling.
Dat heb ik bijna mijn hele leven gedaan, jeugdvereniging, schoolbesturen, verenigingen en stichtingen heb ik bestuurd, maar niet eerder bij ATTC EVO Repro. De oproep in de Backhandkoerier voor de invulling van bestuurslid tafeltenniszaken sprak mij dusdanig aan dat ik mij aangemeld heb als kandidaat. Tafeltenniszaken spreekt mij aan omdat ik het beleidsvoornemen de leden, die daar prijs op stellen, de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en daarmee ook de vereniging onderschrijf.

Op dat vlak ben ik ook enigszins ervaringsdeskundige, ik heb nl. als talentvol jeugdlid bij Vriendenschaar een extra trainingstraject gevolgd en landelijk A gespeeld bij de jeugd. Later ben ik, samen met Ronald Rijsdorp, gaan spelen bij Avanti en kwamen wij in het trainingsgroepje met Bettine Vriesekoop. En daar ging het bij mij mis, ik kon en wilde me niet conformeren aan de dwang van de trainer, ik vond het goed afronden van mijn examen aan de middelbare school belangrijker dan een extra trainingsrondje en dat leidde tot een heftige confrontatie met de trainer. Het gevolg was dat ik 20 jaar geen batje heb aangeraakt.
Mijn opvatting ten aanzien van (top)sport is dat het aan te bieden programma in harmonie moet zijn met de wensen van de afnemers, daarom vind ik het fijn dat ATTC EVO Repro de leden centraal stelt en de ambitie het niveau te verbeteren een keus van de leden is en niet alleen van het bestuur.
Tegelijkertijd is er ruimte voor leden met minder aspiraties en kan er fijn recreatief gespeeld worden en zo komt elk lid tot zijn recht.
Samen met de andere bestuursleden, trainers en overige vrijwilligers wil ik me inzetten om de ambities ten aanzien van de geformuleerde tafeltenniszaken waar te gaan maken.
Vanwege de corona problemen en mijn kwetsbare gezondheid zal ik voorlopig (ook niet als we weer open mogen) nog niet in de zaal verschijnen, maar weet dat je mij kunt bereiken via mail en telefoon.

Tot slot een kleine anekdote en vraag.
Als 7-jarig jochie bij Vriendenschaar trainen was vaak wel een dingetje; een grote zaal, maar veel te weinig tafels om alle jeugd op goede wijze te kunnen laten tafeltennissen. Daar had de trainer een creatieve oplossing voor, met zo’n 10 pupillen stonden wij op een rij op ongeveer drie tot vier meter afstand van een betonnen muur in de zaal. Allemaal een balletje en de voorhand slag oefenen, het balletje eerst de grond laten raken, dan de muur en hem met je voorhand weer een opdoffer geven. En warempel het hielp ook nog je te ontwikkelen, ook met de backhand en die methode gebruik ik nu tijdens de lockdown weer. In onze logeerkamer tegen het opgeklapte logeerbed sla ik mijn voorhand en backhand. Heb jij ook leuke of gekke methoden om je reflexen en slagen te trainen? Laat het ons weten, dan kunnen we er in ons clubblad wellicht tijdelijk een rubriekje van maken.

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een goed, gezond en vooral sportief nieuw jaar.

Jan Boot

Champions League snel voorbij voor Taverzo

Voor het eerst in dertig jaar deed een Nederlands mannenteam mee aan de Champions League tafeltennis. Taverzo uit Zoetermeer was afgelopen weekeinde in een coronabubbel in Düsseldorf een van de vijftien deelnemers aan het grootste Europese tafeltennistoernooi.

Champions League Trinko Keen
De 49-jarige Trinko Keen maakte voor de Champions League zijn rentree

Na de loting eind november wist coach Ruud van Graafeiland genoeg. Hoewel de Champions League een week duurt, boekte hij de hotelkamers in Düsseldorf alleen voor de eerste drie dagen. Zijn ploeg stond voor een onmogelijke opgave, wist hij.

Taverzo was gekoppeld aan de Duitse recordkampioen Borussia Düsseldorf, de Poolse koploper Dzialdowo en het Franse Hennebont dat vorig jaar zegevierde in de Europa Cup, na de Champions League het belangrijkste Europese clubtoernooi.

‘Alle drie de tegenstanders hebben een budget dat minstens vijf keer zo hoog is als het onze’, aldus coach Ruud van Graafeiland. ‘Ze hebben stuk voor stuk spelers uit de mondiale top-50 onder contract staan. Wij hebben niemand in de top-150.’

Taverzo bood het hele weekend dapper tegenstand, maar de verschillen waren te groot. De ploeg verloor drie keer, geen van de spelers wist een partij te winnen en aan het eind van het weekend stond een doelsaldo van 2 games voor en 27 tegen op het scorebord. ‘We wisten dat er een klein wonder moest gebeuren om hier überhaupt een partij te winnen. Deze uitschakeling is geen schande’, zei Van Graafeiland.

Champions League Gabi Camara
Gabrielius Camara (14 jaar) speelt voor Taverzo

Voormalig topspeler verleid

Voor het toernooi wist Van Graafeiland voormalig topspeler Trinko Keen te verleiden tot een rentree op het hoogste clubniveau. Keen is met zijn 49 jaar behoorlijk op leeftijd, maar geldt als een van de beste tafeltennissers uit de Nederlandse historie. Hij speelde tussen 1996 en 2004 op drie Olympische Spelen, werd zes keer Nederlands kampioen en won in 2010 de Champions League met Borussia Düsseldorf.

‘In juli belde Ruud met de vraag of ik beschikbaar was voor de voorronde van de Champions League’, zei Keen in Düsselfdorf. ‘Dat zag ik wel zitten. In 2014 speelde ik ook mee met Taverzo in de Europa Cup en bereikten we de kwartfinale.’ Keen gaf zijn jawoord voor de wedstrijden in de voorronde, die in oktober gespeeld zouden worden tegen het Spaanse Enea Leka.

Het liep anders. Vanwege de beperkingen door het coronavirus besloot de Europese tafeltennisbond om de voorrondes te schrappen. Het Champions League toernooi werd in zijn geheel afgewerkt bij Borussia Düsseldorf en Taverzo was automatisch geplaatst.

In voorgaande jaren liet Van Graafeiland bij wedstrijden in de Europa Cup, het niveau onder de Champions League, een speler overkomen uit Zuid-Korea. ‘Die Koreaanse jongens zijn gelijkwaardig aan de Europese top en onze Nederlandse spelers kunnen zich aan hen optrekken. Dit jaar kon er vanwege de pandemie helaas niemand onze kant op komen.’

Keen werd dus opgeroepen als vervanger, maar even leek het erop dat hij het toernooi aan zich voorbij moest laten gaan. Op woensdagochtend, vlak voor vertrek naar Duitsland, kreeg Keen een positieve uitslag op zijn coronatest. Vijf weken eerder had hij het virus al onder de leden gehad en dus schrok hij niet van de uitslag. Hij liet zich opnieuw testen, kreeg woensdagavond een negatieve uitslag en reed alsnog naar Düsseldorf.

48 uur op hotelkamer

De organisatie wilde niets aan het toeval overlaten en Keen moest ter plekke een derde test ondergaan. ‘Ik ben direct naar mijn hotelkamer gegaan en moest daar van woensdagvond tot vrijdagochtend blijven. Toen kwam het verlossende bericht dat ik mocht spelen’.

Keen nam zich voor om de wedstrijden rustig in te gaan. ‘Mijn heupen zijn behoorlijk versleten en daarom is het belangrijk dat ik ontspannen speel.’ Dat lukte niet helemaal. Toen hij op zaterdagmiddag door zijn Poolse opponent Jakub Dyjas de verkeerde kant op werd gestuurd en de tweede game van de wedstrijd verloor, staarde hij dertig seconden geïrriteerd naar de grond.

Hij haalde twee keer diep adem, veegde een handdoek over zijn gezicht en sprak zichzelf bemoedigend toe. ‘Het is de kunst om geen waarde te hechten aan winst of verlies, maar dat blijft moeilijk, zelfs als je 49 bent’, zei Keen.

Ondanks de nederlagen had hij geen spijt van zijn rentree. ‘Ik had gehoopt om iets beter voor de dag te komen, maar het was mooi om terug te zijn bij mijn oude club en ik heb een hoop bekenden gezien.’

Na de uitschakeling in de Champions League rest voor Taverzo na de jaarwisseling, als corona het toelaat, een vervolg in de Europa Cup. ‘De Champions League was een mooie ervaring, maar de Europa Cup is voor ons een leuker podium’, aldus coach Van Graafeiland.

‘Daar kunnen we ons echt meten met tegenstanders. Het is de vraag of Trinko Keen dan opnieuw van de partij is. ‘Op dit moment ben ik geneigd te zeggen van niet’, zei Keen met een glimlach terwijl hij de trap van de tafeltennishal afstrompelde. ‘Maar wie weet. Als het loopt, blijft tafeltennis een fantastisch spelletje.’
(Volkskrant, 13 december 2020)

Oproep afdeling West: competitieleider jeugd nodig als de competitie weer start


Beste sportvriend,

Het is op het moment niet meer mogelijk om te tafeltennissen op de verenigingen en de competitie ligt al langer stil. We vinden dat allemaal verschrikkelijk, maar aan het einde van elke tunnel schijnt er licht en we hopen snel in 2021 toch weer te kunnen starten. Wanneer en hoe de competitie start is op dit moment volledig onduidelijk en natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de mate waaraan we ons houden aan de maatregelen, vooral met kerstmis.

Als we weer met de competitie beginnen hebben we drie competitieleiders nodig. Door omstandigheden heeft onze competitieleider jeugd er mee moeten stoppen en komen we er dus eentje te kort.

Ben jij die vrouw of man met de drive en zin om de Jeugdcompetitie van de grootste afdeling van Nederland te leiden en bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd in West? Dan zoeken we jou en de jeugd heeft je hard nodig!

Voor alle helderheid: zonder nieuwe competitieleider jeugd is er geen Jeugdcompetitie meer als we weer mogen starten.

De andere twee competitieleiders, Kelvin voor regulier en Henk voor duo, zullen een nieuwe collega begeleiden en zullen samen met hem ook de volgende competitie inrichten. Zij hebben helaas nog niemand bereid gevonden, vandaar deze oproep.

Ben je nieuwsgierig wat het is en hoeveel tijd het kost (een enkel uur per week), dan kun je contact op nemen met de vorige competitieleider jeugd Jeffrey Tempelman.
Hij is via e-mail te bereiken onder tempelman@nttb-west.nl en zo nodig kan daarna telefonisch verder worden gesproken.

Ik wil u ook verzoeken het verder binnen de vereniging te communiceren, mogelijk is één van uw leden enthousiast. Het is mooi als uw vereniging niet alleen kan bijdragen aan de afdeling, maar ook informatie uit de eerste hand heeft.

Wij, en alle verenigingen West met jeugdleden, zijn blij met uw hulp.

Met vriendelijke groet,
Martijn Haalman
Voorzitter afdeling NTTB West

Actuele Websiteberichten

Datum inzameling oud papier verplaatst

Datum inzameling oud papier verplaatst.
Categorieën: Uncategorized

De inzameling van oud papier begin januari 2021 is verplaatst naar ZATERDAG 9 JANUARI 2021 Zoals we in het voorjaar reeds lieten blijken in de BHK staat de wijze van papier inzamelen overal in Nederland onder druk, zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn. Gelukkig hebben wij recent bericht ontvangen van de gemeente Alphen aan den Rijn dat …

Auteur: Dick de Graaf

Jan Boot, bestuurslid Tafeltenniszaken

Categorieën: Algemeen, Vrijwilligers

Het bestuur is erg verheugd te kunnen melden dat Jan Boot bereid is gevonden om deze functie met ingang van 17 december jl. op zich te nemen. Met Jan zijn bestuurlijke achtergrond en passie/interesse voor trainingen (vraag Jan er gerust eens naar) zijn we ervan overtuigd dat we de komende tijd weer de nodige stappen kunnen zetten. Jan heeft destijds …

Auteur: René Honig

Fijne feestdagen

Categorieën: Algemeen

Namens ATTC EVO Repro wens ik iedereen, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen en een gezond, gezellig en sportief 2021. Dat we maar weer snel achter de tafel mogen staan!

Auteur: René Honig

Subsidie voor vervolg Tijd voor Vitaliteit!

Categorieën: Activiteiten

Voor 2019 en 2020 was ATTC in het kader van de Sportimpuls (ministerie van VWS) de samenwerking aangegaan met Alphen Beweegt, de golfclub Zeegersloot en tennisvereniging TEAN. Later is daar nog de hockeyclub (HC Alphen) aan toegevoegd. Voor meer info, zie https://www.attc-tafeltennis.nl/tijd-voor-vitaliteit-fiftyvitt In totaal zijn er wat tafeltennis betreft drie lesreeksen Fifty+ViTT (10 lessen van elk 1½ uur) door Jacqueline …

Auteur: Dick de Graaf

Uitgesteld: ZHK niet op 9 en 10 januari – nieuwe datum nog niet bekend

Uitgesteld: ZHK niet op 9 en 10 januari – nieuwe datum nog niet bekend
Categorieën: Externe toernooien

Helaas heeft de NTTB moeten besluiten de Zuid-Hollandse Kampioenschappen van 9 en 10 januari uit te stellen.U bent ongetwijfeld op de hoogte van de maatregelen van het kabinet.Wij gaan op zoek naar een nieuwe datum, maar die hangt ook af van de ontwikkelingen, dus het is nu onduidelijk wanneer de datum bekend wordt. De inschrijvingen en betalingen blijven staan tot …

Auteur: Dick de Graaf

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 9 januari (i.p.v. 2 januari) of 6 februari ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2021 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

Januari
Februari
12 februari Fender de Boer
28 februari Deacon Ladan

Senioren

Januari
17 januari Kasper Bultje
19 januari Paul Oudijk
24 januari Jacqueline van der Bas
Februari
1 februari Cor Zwaan
18 februari Phat Phan
19 februari Tomas Rejda
22 februari Lilian Blokland
26 februari Vincent Schoemaker
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

2 december Alfie Bevan
😊

Afmeldingen

31 december Evert van de Bovenkamp
31 december Henk Beuker
31 december Anneke Beuker-Tilstra
31 december Ludo de Boer
31 december Jalal al Aswad
31 december Aurelien Barbier Cuesta
31 december Deacon Ladan
31 december Vincent van der Velden
31 december Ethan van der Velden


😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook