BHK Header 50j jubileum
44e jaargang-nr 4
Redactie
Beste reader,
Binnen het `tafeltennis` gebeurt er zonder dat er maar een balletje gespot wordt, toch zoveel dat deze Backhandkoerier goed gevuld is met allerhande zaken.

Tot de volgende uitgave maar weer en blijf gezond.

Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 april
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

De ene crisis na de andere!

Na de coronacrisis hebben we nu ook een beweegcrisis.
Het aantal kinderen dat minder is gaan sporten/bewegen, de dalende ledenaantallen van sportscholen en sportverenigingen, al die coronakilo’s en het aantal volwassenen dat niet meer aan de beweegrichtlijn voldoet (wie kent deze richtlijn trouwens?).
René
Tijdens de eerste lockdown probeerden we nog fris en vol enthousiasme zelf in beweging te blijven. Nu wordt het met de maand moeilijker (of spreek ik alleen voor mezelf!).

Anderzijds is het afgelopen jaar voor de sport ook een heel goed jaar geweest. Hoezo, hoor ik jullie denken. Nou, omdat nu voor iedereen duidelijk is wat het belang van sport en bewegen is en hoe zeer we het missen als we het niet kunnen doen. Ook de derde helft uiteraard!

Het moment dat er straks weer meer mogelijk is komt gelukkig elke dag dichterbij. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen gaf medio maart aan dat er vorig jaar 750.000 Nederlanders boven de 25 zijn bijgekomen die niet meer voldoen aan de beweegrichtlijn. Hiermee zijn er 46.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. De coronacrisis heeft in combinatie met het gebrek aan sport en bewegen een enorme dreun uitgedeeld. Of we die klap nog te boven komen is maar de vraag.
Van de voorzitter - crisis chance
Laten we hopen dat we als ATTC EVO Repro weer snel open kunnen om onze geliefde sport te beoefenen en te werken aan onze gezondheid om fit, gezond en weerbaar te worden. En daarnaast uiteraard proberen mensen die zijn gestopt met sporten of bewegen te interesseren voor onze mooie sport en vereniging. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom!
Zie hier voor meer info over de beweegrichtlijn.
Blijf allemaal gezond en ik hoop jullie allemaal weer snel te zien….. de kapper heb ik intussen gesproken (er lag na afloop meer haar op de grond dan dat er op mijn hoofd zat).
René Honig
Van het bestuur

Jaarverslag 2020 / contributie (inning) 2021

Ongeveer een jaar geleden schreef ik als Penningmeester op deze plaats over de impact en gevolgen van Corona op onze ALV en de contributie. We hadden denk ik allemaal gehoopt een jaar later in andere omstandigheden te verkeren. Helaas, ook dit jaar houdt corona de gemoederen bezig en blijven we meer dan behoorlijk beperkt in ons doen en laten.
Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest met een 1e lockdown in het voorjaar, een aantal maanden van wel spelen maar onder andere omstandigheden en vervolgens weer een lockdown waarin we nog steeds zitten. Financieel gezien zorgde dat ook voor andere omstandigheden en uitgangspunten. Wij zijn trots dat we onze leden deels ook hebben kunnen compenseren middels een korting op de contributie in 2020.

Jaarverslag/ALV

Het jaarverslag 2020 hadden wij graag zoals gebruikelijk in april aan jullie willen presenteren op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).
Door de huidige maatregelen lijkt dat wederom fysiek niet mogelijk met elkaar en dus hopen wij dat later dit jaar alsnog te doen.
ALV uitgesteld

NTTB contributie

De NTTB heeft recent laten weten dat zij in 2021 overgaan tot een eenmalige contributieverlaging: Eénmalige contributieverlaging - NTTB
Deze verlaging is echter alleen voor de competitiegerechtigde leden. Het onderscheid voor niet-competitiegerechtigde leden en competitiegerechtigde leden kent zijn oorsprong in het feit dat een competitiegerechtigd lid in de regel op meer van de algemene faciliteiten van de NTTB een beroep zal doen. Beide zijn echter algemene bijdragen waar géén individuele tegenprestatie tegenover staat.
Zie hier voor een uitgebreide uitleg: Contributie toegelicht - NTTB
Nb. Het betekent zodoende wel een financiële aderlating voor de Bond. Dit competitiegerechtigd tarief wordt immers gebruikt voor heel veel zaken, maar is niet specifiek nodig voor de competitie. De Bondsraad heeft dit, en het daaraan gekoppeld foute gebruik van de term ‘competitietoeslag’ geconstateerd, en gaat met afgevaardigden van het Hoofdbestuur en het Bondsbureau in gesprek over het contributiestelsel. Het advies van de Bondsraad is erg interessant en is hier te lezen

Op het moment van schrijven van dit stuk is het nog geen 31 maart en zodoende is er nog geen formele beslissing over de voorjaarscompetitie 2021/herstart najaarscompetitie 2020. Vanaf deze plek kunnen wij als bestuur melden dat inmiddels wel zo goed als zeker is dat de najaarscompetitie 2021 de eerstvolgende competitie zal zijn.

Vaststelling contributie 2021

Conform de statuten stellen de leden op de ALV in het voorjaar de contributie vast.
Conform besluit van de ALV een aantal jaar geleden wordt de contributie van het ATTC deel jaarlijks verhoogd met het consumenten prijsindexcijfer voor sportverenigingen.
De hoogte van het NTTB deel van de contributie is gebaseerd op de door de NTTB voor 2021 vastgestelde bedragen.
Voor de exacte bedragen verwijzen wij naar de website: Contributie - ATTC website (attc-tafeltennis.nl)
Nb. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de vastgestelde korting door de NTTB, deze zal voor competitiegerechtigde junioren € 17,50 bedragen en voor competitiegerechtigde senioren € 27,-.

Bij gebrek aan een ALV in april wordt de contributie voor 2021 nu definitief vastgesteld op de eerstvolgende ALV die plaats kan vinden. Op die ALV zal het bestuur met jullie bespreken wat de financiële gevolgen zijn van het corona virus op de vereniging. Verder zullen we met jullie de impact bepalen die deze gevolgen zouden kunnen hebben voor de hoogte van onze contributie.
Op voorhand kunnen we daarover melden dat we zeker wederom een compensatie willen voorstellen voor de maanden dat de zaal gesloten is geweest.

Inning contributie 2021

De contributie wordt normaal gesproken voor bestaande leden op twee momenten geïnd. De senioren krijgen de volledige jaarcontributie in mei gefactureerd en junioren krijgen in mei en september een factuur voor de helft.

Gezien de uitgestelde ALV en het besluit van de NTTB inzake de eenmalige contributieverlaging zullen wij onze contributie inning beperken tot één moment welke in ieder geval na de ALV zal zijn. Uitzondering hierop zal gemaakt worden voor (jeugd)leden die opzeggen per 30 juni 2021.

Tot slot

Wij begrijpen dat het voor jullie allemaal een bijzonder lastige tijd is waarin ATTC EVO Repro niet de gebruikelijke uitlaatklep kan zijn. Niet even lekker sporten of een gezellige tijd hebben op de club.
Wij hopen dat dat snel weer op één of andere manier mogelijk zal zijn.
De vereniging zijn we samen.

Vanuit die laatste gedachte kunnen alle leden ook contact opnemen met het bestuur in geval van onverhoopte financiële problemen i.v.m. de corona crisis. Het bestuur zal dan samen met het lid afspraken hierover maken.

Wil jij onze vrijwilligerscoördinator worden?

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze vereniging, wij kunnen niet zonder.
Samen zorgen zij er voor dat we met zijn allen kunnen sporten. Sommige taken zijn goed zichtbaar, denk aan trainers. Andere taken vallen pas op als je er over nadenkt of wanneer er iets gebeurt.
Voor nieuwe en bestaande vacatures is er niet altijd meteen een kandidaat. Door het in kaart brengen wat leden (en/of hun ouders) kunnen en willen bijdragen aan onze vereniging, kunnen we de juiste kandidaat beter vinden.
Wat doet een vrijwilligerscoördinator:
 • Is een spin in het web tussen bestuur, commissies en (potentiële) vrijwilligers: zorgt voor werving en behoud van vrijwilligers.
 • Houdt een overzicht bij van vacatures en benadert in overleg met commissies mogelijke kandidaten.
 • Stelt taakomschrijvingen/functieprofielen op samen met de commissievoorzitter en houdt deze up to date.
 • Begeleidt nieuwe vrijwilligers bij de start van hun werkzaamheden.
 • Stimuleert vrijwilligers en houdt rekening met de persoonlijke wensen en vaardigheden in samenwerking met de betreffende commissievoorzitter.
 • Adviseert bestuur en commissies over het vrijwilligersbeleid.
 • Houdt oog voor de waardering van de vrijwilligers en randvoorwaarden voor hun werkzaamheden zoals onkostenvergoedingen, verzekeringen, scholing en overdracht.
Ken jij onze vereniging/leden goed of wil je je daar op toeleggen, dan is deze functie iets voor jou.
Wij zijn er als bestuur van bewust dat deze functie niet van de ene op de andere dag ingevuld is, maar zullen daarin graag ondersteunen.

Interesse? Neem dan contact op met secretaris@attc-tafeltennis.nl
Dat kan ook voor meer informatie over de uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid en het functieprofiel.

Van de NTTB

Misschien hebben jullie het zelf al gelezen op de website van de landelijke NTTB of die van de afdeling West, maar voor de zekerheid hieronder nog even een aantal belangrijke zaken kort op een rijtje.

Nieuwe competitieleider jeugd (afdeling West)

De afdeling heeft in Hans Vogelaar (DOING) een nieuwe competitieleider jeugd gevonden. Meer informatie over Hans Vogelaar is in dit artikel te vinden.

Aanpassing leeftijdsindeling jeugd

Een paar dagen geleden is er een belangrijke wijziging gecommuniceerd over de nieuwe leeftijdsindeling voor junioren en de consequenties hiervan voor de jeugd en jonge senioren. De jeugd blijft een jaar langer in de jeugd en wordt een jaar later senior. De jeugd die dus dit (competitie)jaar J3 is, wordt het komende jaar J4 en blijft jeugdspeler. Een senior die 1e-jaars senior is dit (competitie)jaar blijft 1e-jaars senior en kan nog steeds in de jeugd spelen (eigenlijk: de 2e-jaars senioren worden 1e-jaars senioren). De nieuwe leeftijdsgrenzen gaan op 1 juli 2021 in (dus voor de najaarscompetitie). Alle informatie is op deze pagina te vinden.

Voor info over de contributie (inning) zie verderop in deze nieuwsbrief.

Talentontwikkeling: Regionale Trainings Netwerk (RTN)

Behalve in West hebben alle afdelingen een regiotraining voor talenten. West heeft er destijds voor gekozen geen eigen regiotrainer te hebben maar samen te werken met bestaande talent trainingsscholen (Jong&Talentvol en TT4You) en ondersteunt het RTC (Regionaal Trainings Centrum) in Leiden. Deze werken allen ook samen, vandaar het netwerk. Landelijk is er nu voor gekozen om de regiotrainingen niet meer te laten plaatsvinden en te vervangen door een landelijk gestuurd netwerk van trainingeninstanties (vermoedelijk één per regio). Voor de geïnteresseerden, het beleidsstuk van de Bond is hier te lezen. Voor een presentatie hierover klik hier.

Herstructurering NTTB

Op 6 maart heeft er in een extra Bondsraadsvergadering een sessie plaatsgevonden waar een concept model voor een nieuwe NTTB organisatie is gepresenteerd en is er in groepen over dit model gesproken. Na afloop heeft er een gezamenlijke discussie plaatsgevonden. Op voorstel van Jan Simons (voorzitter van het Hoofdbestuur) heeft de BR (Bondsraad) besloten het HB (Hoofdbestuur) opdracht te geven het concept verder uit te werken. Dit wordt in de rondgang van het HB in september ook aan de verenigingen gepresenteerd. De presentatie is hier te vinden, de informatiebrief over het vervolg is hier te vinden.
Informatie competitie_Pagina_1
Informatie competitie_Pagina_2

NTTB Verenigingscongres 2021

Tafeltenniszaken
Vanwege de corona-maatregelen heeft de NTTB haar jaarcongres dit jaar geheel anders ingevuld dan voorgaande jaren. Uiteraard is er niet fysiek bijeengekomen, via Zoom is alles digitaal verzorgd, maar meer in het oog springend; het congres was ook voor een belangrijk deel gericht op de spelers van de verenigingen. De opzet was goed georganiseerd en het aanbod bijzonder aansprekend.

Lang leve de sportouder
Technisch beleidsplan
Spelregelbewijs
Ledenwerving & ledenbehoud
Mentale aspecten bij het spelen
Mentale aspecten bij het geven van trainingen
...... om er maar enkele te noemen.

Mocht je nog eens wat willen (terug) zien, je kunt de PowerPoint presentaties, die in de webinars zijn gebruikt, terug zien op de site van de NTTB
(https://www.nttb.nl/verenigingscongres/programma/)

ATTC EVO Repro was bij verschillende webinars aanwezig, ook met niet bestuursleden, dat was aangenaam om te constateren. Onze sport leeft bij ons enorm, dat merken we ook tijdens het belrondje.
Zelf heb ik 3 webinars gevolgd, naast bestuurlijk interessante webinars heb ik ook de mentale aspecten voor spelers gevolgd en die kan ik jullie van harte aanbevelen.
Tafeltennis is namelijk bij uitstek een mentaal spelletje. De minieme tijd die je hebt voor de slagen vereisen een automatische, onbewuste reactie, fysiek én mentaal. Je ziet de slag, de aankomende bal en je reageert daar direct op, zonder tussenkomst van denken of beslissen, het ‘directe waarnemen’.
De afstand tussen jou en je tegenstander is zo klein dat je de angst, (on)zekerheid of nervositeit van de ander in de ogen kunt zien.

De techniek is enorm gevoelig, een paar graden verschil in de stand van je batje veroorzaakt meteen een mindere bal of zelfs een fout. Deze gevoelige techniek kan snel negatief worden beïnvloed door een toename van spanning in de spieren. Vandaar dat een mentaal optimale voorbereiding eigenlijk een vereiste is.

Titus Damsma, Titus is bondscoach, nam ons mee in het praktische BOSS-model, dat beschrijft welke vier fasen tussen de rally’s plaatsvinden. Van de Basisemoties direct na een rally, naar het Omgaan met die emoties, naar het Strijdplan en naar het Starten van de volgende rally. De mentale en de tactische kanten werden uitvoerig besproken.
BOSS model
Grafische weergave van het BOSS model.

Titus gaf een inkijkje in de mentale processen die spelers doormaken in de verschillende spelfases en met name wat er gebeurt als de spanning toeneemt. Welke belemmeringen dat teweegbrengt en hoe je daar mee om kunt gaan, onder ander met behulp van ademhalingscontrole.

Basisemoties zijn: Bang, Boos, Blij, Bedroefd

 • Te extreme emoties zijn nadelig, ook positieve.
 • Let op de invloed van doelen/ verwachtingen.
 • Herkennen van emoties is lastig en te leren.
 • Emotie over het resultaat of de prestatie.
 • Te veel emotie verstoort het ‘tafeltennis-geheugen’.
Het was een zeer interessant webinar.
De powerpoint van Titus is terug te vinden op de site van de NTTB (https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Presentatie-BOSS-Workshop-senioren.pdf)

Door de workshop ben ik me bewust geworden van het feit dat ik eigenlijk te snel een fout wil herstellen en dan onvoldoende tijd neem om mijn volgende opslag goed voor te bereiden. Wat helpt is even wat rust te nemen door de bal een paar keer te laten stuiteren voordat je opslaat. Daar ga ik dus aan werken.

Tot slot.

Door het ontbreken van trainingsmogelijkheden, is de verwachting dat het blessure risico bij herstart van de trainingen aanzienlijk zal zijn. Ik raad daarom aan alvast te werken aan je conditie en wellicht ook aan je mentale weerbaarheid / mentale strijdplan. Hopelijk tot snel in de zaal.

Jan Boot, tafelteniszaken

Regeltjes, regeltjes ...

Vraagteken-pop
batjes 2 afmetingen
1 Je speelt tafeltennis met een batje, wat is waar:
A het batje mag elke willekeurige vorm hebben
B het batje mag elke afmeting en gewicht hebben
C beide zijn waar

2 De kleur van het balletje moet bij officiële wedstrijden:
 1. wit zijn
 2. oranje zijn
 3. mag beide
3 Aan het begin van een set moet je je batje aan je tegenstander tonen
A dat is waar
B je tegenstander en de scheidsrechter moeten de kans krijgen je batje te onderzoeken
C dat hoeft niet, alleen tonen aan de scheidsrechter als die er om vraagt

4 Voor het spelen tegen een rolstoelspeler geldt;
A de tafelpoten moeten minstens 40 cm van de eindlijn bevestigd zijn
B de tafel is een gewone wedstrijdtafel zoals ook gebruikt wordt voor niet rolstoelspelers
C de tafel dient 10 cm lager te zijn dan een gewone wedstrijdtafelAls je denkt dat je bovenstaande vragen allemaal weet en je hebt je spelregelbewijs nog niet, ga dan naar Tafeltennis Masterz en log in met je bondsnummer om je spelregelbewijs te halen.
Voor meer informatie over het inloggen, klik hier
test je regelkennis
Wist u dat
Dat vanaf zaterdag 27 maart de jeugd weer buiten aan het trainen is.

Er door de jeugdtrainers twee-wekelijks een programma wordt opgezet.

De activiteiten van 14.00 uur tot 15.30 uur gehouden wordt.

Bij goed, windstil, weer er dan bij het clubhuis getafeltennist wordt.

Als het te veel waait er bij de surfclub Zeegerplas activiteiten zullen zijn.

Er daar mogelijkheid is je spullen achter slot en grendel te plaatsen.

Bij slecht weer er wordt afgelast.
WIEDENKIE

Kleurrijke batjes

Zijn de rubbers van jouw batje vanaf 1 oktober 2021 nog altijd rood-zwart of ga je voor iets nieuws? De keuze is aan jou, want met ingang van die datum zijn naast rood ook vier andere kleuren officieel door de ITTF toegestaan als kleur van het rubber, te weten paars, roze, groen en blauw. Zwart blijft verplicht voor de andere kant van het batje

Actuele Websiteberichten

Hoe het platform ‘Discord’ jeugdleden van ATTC digitaal bij elkaar brengt

Categorieën: Activiteiten, Jeugd

23 mrt 2021 Tijdens de eerste bijeenkomst van het Jeugdplatform in afdeling West vertelde Han (19 jaar en trainer bij ATTC) over het platform ‘Discord’ en de wijze waarop hij dit inzette om digitaal in contact te blijven met de jeugdleden. Ook hielp hij ttv Alexandria ’66 bij het opzetten van een Discord server waarmee de 1e samenwerking vanuit het Jeugdplatform een feit …

Auteur: Maurice Van den Elshout

Brief van het Hoofdbestuur met nieuws over de competitie

Categorieën: Competitie

26 mrt 2021 Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft besloten om de najaarscompetitie 2020, zowel landelijk als in de afdeling, niet in het voorjaar van 2021 uit te spelen. Er zal ook geen voorjaarscompetitie 2021 starten. Het Hoofdbestuur heeft een brief verstuurd aan alle verenigingen met dit nieuws. Inmiddels is duidelijk dat zeker tot 20 april beoefening van binnensport niet toegestaan …

Auteur: Maurice Van den Elshout

Britt op weg naar Tokyo!

Categorieën: Algemeen

Britt Eerland heeft bij het Wereld Olympisch Kwalificatietoernooi in Doha (Qatar) een nominatie veroverd voor de Spelen in Tokyo. Ze won in Doha de finale van een van de vier groepen met 4-0 van de Spaanse Galia Dvorak. Britt (de nummer 28 van de wereld!) won de eerste game in rap tempo, maar vanaf de tweede game bood haar opponent …

Auteur: Dick de Graaf

Kleurrijke batjes

Categorieën: NTTB

Zijn de rubbers van jouw batje vanaf 1 oktober 2021 nog altijd rood-zwart of ga je voor iets nieuws? De keuze is aan jou, want met ingang van die datum zijn naast rood ook vier andere kleuren officieel door de ITTF toegestaan als kleur van het rubber, te weten paars, roze, groen en blauw. Zwart blijft verplicht voor de andere …

Auteur: Dick de Graaf

Meer lezen

Regeltjes, antwoorden

1 C
2 C
3 B
4 A
Uitroepteken-pop

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papi3 april of 1 mei ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2021 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Geboortekaartje Hans Klaverwijden (1)
Geboortekaartje Hans Klaverwijden (2)
Verjaardagen

Junioren

April
3 april Joey Stinkens
16 april Leon Buijks
21 april Jeremy de Groot
30 april Jeri van Miltenburg
Mei
4 mei Merit Buijks
5 mei Bart-Sebastiaan Axmacher
10 mei Quinten van der Klugt
11 mei Alex van Berckel
15 mei Ying Wijnhof
20 mei Fabrice de Schepper
22 mei Jordi van Egmond
28 mei Nirai Somandin

Senioren

April
1 april Maria ter Hoek-Oude Aarninkhof
9 april Marc Leuring
16 april René Honig
17 april Dick de Graaf
21 april Anneke de Jong-Demoet
27 april Stefan Timmerman
27 april Hans Verwoerd
Mei
3 mei Merlijn van der Krogt
6 mei Piotr Rozanski
8 mei Mirjam de Graaf
8 mei Maurice van den Elshout
18 mei Jan van Baarle
19 mei Marcel de Schepper
24 mei Pavel Potapsjoek
31 mei Jan Versluis
AanAfmeldingen

Afmeldingen

1 juli 2021 Joey Stinkens
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook