UPDATE Jaarverslag 2019 / contributie (inning) 2020

Het jaar 2020 zal voor iedereen een jaar zijn dat we niet snel zullen vergeten. En bovendien een jaar waarin zaken en procedures die voorheen normaal waren doorbroken zullen worden.

Dat is voor de vereniging ATTC met jullie als leden niet anders.

Update Corona

Medio april presenteerde het bestuur op de website alsook in de nieuwsbrief van mei een plan voor de inning contributie 2020 met toen nog het idee wellicht weer vanaf 1 juni gedeeltelijk open te gaan. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn en verwachten we op zijn vroegst pas 1 september weer open te gaan.

Dat is een vervelende situatie waarin een ieder zo lang niet kan spelen en dus relatief weinig terugkrijgt voor zijn of haar contributie. Gelukkig worden we door de overheid geholpen waardoor we momenteel geen huur hoeven te betalen. En bovendien zijn we  een financieel zeer gezonde vereniging met bijvoorbeeld afgelopen jaar nog een mooi (niet begroot) positief resultaat. Die omstandigheden zorgen ervoor dat wij als bestuur inmiddels denken aan een tijdelijke vermindering van onze eigen contributie en willen daarover graag met onze leden in gesprek gaan op een nog te organiseren algemene ledenvergadering (ALV).

Ook zullen wij in gesprek gaan met de NTTB en suggesties doen over de voorwaarden en hoogte van de bondscontributie. Met name ook ten aanzien van de inschrijving voor de najaarscompetitie waarvan het doorgaan op dit moment uiteraard nog hoogst onzeker is.

Dit allemaal gezegd hebbende zullen we de contributie inning voor onze eigen contributie uitstellen tot na de nog te houden ALV. Waaruit de contributie inning voor het 1e halfjaar zal bestaan lezen jullie verderop.

Jaarverslag / ALV

Allereerst het jaarverslag 2019, dat hadden wij graag afgelopen 22 april aan jullie willen presenteren op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Graag hadden we met jullie vooruit willen kijken naar een mooi verenigingsjaar met o.a. onze deelname aan het project  Verenigingsontwikkeling van de NTTB.

Door de maatregelen is dat niet mogelijk en dus hopen wij dit komend najaar alsnog te doen. Het schriftelijk jaarverslag 2019 is klaar en inmiddels via de secretaris aan een ieder beschikbaar gesteld. De cijfers 2019 die als bijlage zijn bijgesloten bij dat jaarverslag zijn nog niet gecontroleerd door de kascommissie.

Vaststelling contributie 2020

Conform de statuten stellen de leden op de ALV in het voorjaar de contributie vast.

Conform besluit van de ALV een aantal jaar geleden wordt de contributie van het ATTC deel jaarlijks verhoogd met het consumenten prijsindexcijfer voor sportverenigingen.

De hoogte van het NTTB deel van de contributie is gebaseerd op de door de NTTB voor 2020 vastgestelde bedragen.

Voor de exacte bedragen verwijzen wij naar de website

Bij gebrek aan een ALV in april wordt de contributie voor 2020 nu definitief vastgesteld op de eerstvolgende ALV die plaats kan vinden. Op die ALV zal het bestuur met jullie bespreken wat de financiële gevolgen zijn van het corona virus op de vereniging. Verder zullen we met jullie de impact bepalen die deze gevolgen zouden kunnen hebben voor de hoogte van de contributie.

Als laatste stelt de ALV dan de contributie voor 2020 definitief vast.

Inning contributie 2020

De contributie wordt normaal gesproken voor bestaande leden op twee momenten geïnd. De senioren krijgen de volledige jaarcontributie in mei gefactureerd en junioren krijgen in mei en september een factuur voor de helft.

In afwachting van een ALV en daarmee ook de definitieve contributie vaststelling heeft het bestuur besloten dat in mei alle leden een factuur zullen ontvangen voor alleen de NTTB bondscontributie ad € 9,76 voor het 1e halfjaar en voor de leden die de voorjaarscompetitie speelden ook de competitiebijdrage van de NTTB (seniorleden € 26,50 en junioren € 17,50).

Een tweede factuur (en definitieve afrekening) zal voor een ieder dan volgen nadat de ALV heeft plaatsgevonden en de definitieve hoogte van de contributie 2020 door de ALV is vastgesteld.

Mocht een ALV in het najaar onverhoopt ook niet plaats kunnen vinden dan zal het bestuur naar alternatieven zoeken om voor de vereniging de verplichte zaken zoals vaststelling jaarverslag 2019 en begroting en contributie 2020 te kunnen laten plaatsvinden.

Tot slot

Wij begrijpen dat het voor jullie allemaal een bijzonder lastige tijd is waarin ATTC niet de gebruikelijke uitlaatklep kan zijn. Niet even lekker sporten of een gezellige tijd hebben op de club.

Wij hopen dat dat snel weer op één of andere manier mogelijk zal zijn.

De vereniging zijn we samen.

Vanuit die laatste gedachte kunnen alle leden ook contact opnemen met het bestuur in geval van onverhoopte financiële problemen i.v.m. de corona crisis. Het bestuur zal dan samen met het lid afspraken hierover maken.

Reageren is niet mogelijk